DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site DK site

Uudet säädökset

Kipsilevyjäte ei kuulu kaatopaikoille. Myös lainsäädäntö vaatii kipsin kierrätystä ja erilliskeräystä ja tämän lajikkeen kierrättäminen on tärkeää myös Suomessa kierrätystavoitteen saavutamiseen.

Rajoitus kipsin kaatopaikalle sijoittamisesta

Jo vuonna 2006 voimaan tullut kaatopaikkadirektiivi määritti kipsijätteen kaatopaikkakäsittelyyn määräykset ja rajoitukset. Suomen päivitetty asetus 331/2013 kohta 29 § määrittää, että:

"tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltuja kipsipohjaisia jätteitä hyväksytään vain tavanomaisen jätteen kaatopaikan sellaiseen osaan, johon ei sijoiteta biohajoavaa jätettä"

Rajarvoiltaan orgaanisen hiilen kokonaismäärä saa olla 5% (TOC) ja liuenneen orgaanisen hiilen(DOC) määrä 800 (katso asetus tästä).

Vaatimus erilliskeräyksestä ja etusijajärjestyksen noudattamisesta

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012, mainitsee kohdassa16 § kipsin erilliskerättävänä jakeena rakennus ja purkujätteestä (katso asetus tästä).

"Rakennus- ja purkujätteen haltijan on järjestettävä jätteen erilliskeräys siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä voidaan jätelain 8 §:n (katso tästä) mukaisesti valmistella uudelleenkäyttöön taikka muutoin kierrättää tai hyödyntää". 

Toimintamme noudattaa täysin etusijajärjestyksen vaatimuksia!

 

RECYCLING SYSTEM
VIDEO
WATCH HOW THE GYPSUM RECYCLING SYSTEM WORKS
CO2 NEUTRAL WEBSITE
Country   ∨
 
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Holland
Belgien
Tyskland
+45 70 22 17 30
Go to country page